Choď na obsah Choď na menu
 


 

§         školné = mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov materskej školy v zmysle § 28 ods.6, zákona 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Snina. Jeho výška predstavuje 10 % aktuálnej sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa §2 zákona č.601/2003 Z.z. o životnom minime v znení neskorších predpisov. Od 01.07.2012 je tento príspevok v sume 10 € /1 dieťa. Výnimky vymedzuje v zmysle uvedeného zákona školský poriadok. Poplatok zahŕňa výdavky za teplo, vodu, energiu, čistiace prostriedky a režijné náklady materskej školy.

 

      Poplatok za školné môžete uhrádzať aj bezhotovostne na účet číslo: 1999983755/0200, variabilný symbol: aktuálny mesiac a rok úhrady (teda napríklad apríl 2014 ako „0414“), konštantný symbol: 0308, správa pre prijímateľa: meno, priezvisko dieťaťa a trieda, ktorú navštevuje.

 

§         poplatok za stravu podávanú dieťaťu počas dňa stráveného v MŠ: desiata 0,24 €, obed 0,60 € , olovrant 0,21 € , celkom 1,05 € (30 Sk). + 0,05 € (čítaj ďalej).

 

       Mesto Snina určuje výšku príspevku na režijné náklady v školskej jedálni, ktorej        zriadovateľom je Mesto Snina, ktoré uhrádza:

         a) zákonný zástupca vo výške 0,05 na jedno hlavné jedlo,

       b) zamestnanec školy alebo školského zariadenia v zriadovateľskej pôsobnosti Mesta Snina vo výške 0,03 €.

 

      Poplatok za stravu môžete uhrádzať aj bezhotovostne na účet číslo: 1786149054/0200,  variabilný symbol: aktuálny mesiac a rok úhrady (teda napríklad apríl 2014 ako „0414“), konštantný symbol: 0308, správa pre prijímateľa: meno, priezvisko dieťaťa a trieda, ktorú navštevuje.

      Poštové peňažné poukazy za stravu je potrebné uhradiť do 20.dňa v mesiaci.

§         rodičovský príspevok schválený Valným zhromaždením Rodičovského združenia (september 2009). Jeho výška na školský rok 2012/2013 je 20 €/1 dieťa. Rodičia, ktorí majú v MŠ aj druhé dieťa, môžu si na neho uplatniť zľavu 10 eur.

§         sponzorský príspevok schválený Valným zhromaždením Rodičovského združenia (september 2010). Jeho výška na školský rok 2012/2013 je 10 €/1 dieťa. Rodičia, ktorí majú v predškolskom zariadení 2 a viac detí, majú na druhé dieťa zľavu 5 €.

      Rodičovský a sponzorský príspevok sú účelovo viazané na skvalitnenie materiálového zabezpečenia výchovno – vzdelávacieho procesu v materskej škole (výtvarné potreby, edukačný materiál, didaktické pomôcky, zariadenie tried, spotrebný materiál a p.). Pravidlá hospodárenia upravuje štatút Rodičovského združenia Materskej školy Budovateľskej 2205/12, Snina.